W naszej ofercie
http://www.sklep-pawtom.pl/
Nasz Partner

Autoklucz Rzeszów

 

Polityka Ochrony Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ZAKRES I SPOSÓB GROMADZENIA, PRZECHOWYWANIA, USUWANIA PRZETWARZANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE:

Centrum Usługowe PAWTOM s.c.  P. Wierzbiński, T. Wierzbiński.

 

Centrum Usługowe PAWTOM s.c.  P. Wierzbiński, T. Wierzbiński informuje, o zasadach pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania, usuwania i udostępniania danych osobowych:

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usługowe PAWTOM s.c. P. Wierzbiński, T. Wierzbiński z siedzibą w Rzeszowie, ul. Targowa 6, NIP: 8131037835.

Kontakt do administratora: na adres siedziby lub e-mail: biuro@pawtom.pl

 

2. Dane osobowe – co przetwarzamy.

Danymi osobowymi w rozumieniu RODO podlegającymi przetwarzaniu przez C.U. PAWTOM są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych usług czy stron internetowych takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, dane jakie podajesz przy wypełnianiu formularza kontaktowego czy formularza zamówienia, oraz dane które mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych stron lub usług.

 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania oraz czas przetwarzania danych osobowych przez C.U. PAWTOM.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest realizowane przez C.U. PAWTOM i wynika z prowadzonej przez CU PAWTOM działalności.

 

C.U. PAWTOM przetwarza dane osobowe w następujących przypadkach:

 

1. Gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między C.U. PAWTOM, a klientem np. przyjęcie zlecenia, realizacja zamówienia, itp. w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 

Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

 

Okres przetwarzania – do czasu wygaśnięcia umowy między klientem, a C.U. PAWTOM. Czasem dane mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak tylko gdy jest to wymagane lub dopuszczone przez obowiązujące prawo np. w celu dochodzenia roszczeń, złożenia reklamacji, itp.

 

2. Gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych co obejmuje pomiary statystyczne oraz marketing i promocję produktów i usług świadczonych przez C.U. PAWTOM.

 

Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Okres przetwarzania – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

 

3. Gdy na przetwarzanie danych udzielona jest Twoja dobrowolna zgoda.

Dotyczy to sytuacji promowania i marketingu produktów i usług podmiotów trzecich.

 

Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

 

Okres przetwarzania – do czasu wycofania zgody

 

Twoje dane, w ramach świadczonych przez nas usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Przetwarzane będą wyłącznie dane niezbędne do realizacji danego zlecenia. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

 

4. Wymóg podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne/konieczne do złożenia zamówienia na usługę, wykonanie zlecenia na Twoją rzecz, czy zakupu produktu - uniemożliwi wykonanie zamówienia, zlecenia czy świadczenie usługi.

 

5. Przekazywanie danych osobowych.

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora np. firmie kurierskiej w celu wysyłki zamówień, czy biurze rachunkowemu w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych firmy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych może mieć miejsce w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi.

 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

 

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom publicznym uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

7. Twoje uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i podmiotom, którym je powierzyliśmy:

 

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

 

8. Przechowywanie i zabezpieczenie danych osobowych.

C.U. PAWTOM przechowuje Państwa dane w sposób bezpieczny. Mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy. Dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością C.U. PAWTOM oraz w celu realizacji zlecenia/usługi.